“Bài ca Người giáo viên nhân dân”_Cô Phạm Thương_Lễ đón nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục.