Tiết mục “Võ nhạc” – Đội năng khiếu – Lễ tổng kết năm học 2023 – 2024.