Trường mầm non Ban Mai đi đầu trong công tác chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trong những năm qua tập thể Cán bộ – CNV nhà trường luôn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục về mọi mặt, giúp các bé phát triển đầy đủ về thể chất cũng như tinh thần, là địa chỉ đáng tin cậy cho các bậc phụ huynh ở quận 9 . Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số nét sơ lược:

1.Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

BGH nhà trường luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng làm nền tưởng, là định hướng để phát triển; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nói và làm theo quan điểm chính trị của Đảng, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chỉ thị Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng.

2.Giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

Tập thể sư phạm nhà tường luôn coi trọng việc thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp là kim chỉ nan hành động.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Bên cạnh đó BGH triển khai và thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Vận động mỗi cá nhân luôn tích cực đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình; Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tiết kiệm trong chi tiêu của nhà trường, giữ gìn đúng tư cách, đạo đức và tính tiên phong của người giáo viên nhân dân.

Đẩy mạnh việc giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng tác phong, có lối sống trong sạch, lành mạnh, luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên – đoàn viên. Luôn hoà đồng với đồng nghiệp, đối xử công bằng khách quan trong công tác, bảo vệ lợi ích, quyền lợi của người học, không vi phạm về những điều đảng viên không được làm.

Trong công việc cũng như trong cuộc sống mỗi cá nhân luôn luôn có ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình thẳng thắn. Sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp và giải quyết các ý kiến thắc mắc đề nghị của cán bộ, giáo viên với trách nhiệm là người quản lý trong nhà trường.

3. Không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

Giáo viên không ngừng nâng cao năng lực hoàn thành tốt công tác quản lý trong nhà trường, có đầy đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các bằng cấp liên quan để phục vụ công việc.

Nhà trường lập kế hoạch cử giáo viên, hỗ trợ chi phí để CBQL-GV học nâng cao trình độ, tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của ngành học tổ chức hàng năm.

4.Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05/CTTW về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng cách làm theo trong công việc hằng ngày mỗi cá nhân nên thay đổi lề lối làm việc, tiết kiệm điện nước, giấy tờ, văn phòng phẩm, … và trong năm học cần đề ta một phần việc có ý nghĩa theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua đó nhiều năm liền tập thể nhà trường được Ủy ban nhân dân Quận tặng giấy khen đơn vị chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Từ đó mỗi cá nhân CBQL-GV-CNV phải ý thức được trách nhiệm trong công tác giáo dục tại địa phương góp phần xây dựng Quận 9 có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại nghĩa tình.