Tiết mục “Em yêu mùa hè quê em” Lớp Chồi 2 – Lễ ra trường cho học sinh lớp Lá năm học 2019 – 2020