Tiết mục Acrobic ” Mèo con và cún con ” Lớp Chồi_ Ngày hội bé đến trường năm học 2018-2019