Tiết mục Acrobic ” Cười lên bạn nhé ” Lớp Lá_ Lễ Khai Giảng năm học 2018- 2019