Giới thiệu một số nội dung đáng chú ý cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2017