Danh sách học sinh uống Vitamin A Lần 2 năm học 2017 – 2018