Tiết mục Aerobic “Liên khúc thiếu nhi Chú ếch con”_Lớp Lá_Lễ Tổng Kết năm học 2021-2022.