Chương trình học lớp Nhà trẻ 02 ( 25 đến 36 tháng )_ Nhóm Pony

Chương trình học lớp Nhà trẻ 02 ( 25 đến 36 tháng )_ Nhóm Pony

1. Phát triển thể chất – Đi có mang vật trên lưng. – Chạy thay đổi tốc độ nhanh – chậm theo hiệu lệnh của cô. – Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng – Bò, trườn qua vật...
Thời khóa biểu hàng ngày của bé khối nhà trẻ

Thời khóa biểu hàng ngày của bé khối nhà trẻ