Chương trình học lớp Lá ( 5 đến 6 tuổi )_ Lớp Dolphin

Chương trình học lớp Lá ( 5 đến 6 tuổi )_ Lớp Dolphin

1. THỂ CHẤT a. Vận động – Đi: • Đi nhấc cao đầu gối. • Đi nối bàn chân tiến lùi. • Đi lên, xuống trên ván dốc dài 2m x 0.3m • Đi trên ghế thể dục ( không...
Chương trình học lớp Chồi ( 4 đến 5 tuổi )_ Lớp Dumbo

Chương trình học lớp Chồi ( 4 đến 5 tuổi )_ Lớp Dumbo

1. THỂ CHẤT: a. Đi: − Đi thẳng lưng có đội vật trên đầu − Đi bước lùi liên tiếp 3m. − Bước đi liên tục trên ghế thể dục hoặc trên vạch kẻ thẳng trên sàn. b. Chạy: −...
Chương trình học lớp Mầm ( 3 tuổi đến 4 tuổi ) _ Lớp Nemo

Chương trình học lớp Mầm ( 3 tuổi đến 4 tuổi ) _ Lớp Nemo

1. Thể chất: – Cơ thể phát triển hài hòa, cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, linh hoạt. – Đi trong đường hẹp dài 3m-0,2m. – Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. – Chạy thay đổi tốc độ...
Chương trình học lớp Nhà trẻ 02 ( 25 đến 36 tháng )_ Nhóm Pony

Chương trình học lớp Nhà trẻ 02 ( 25 đến 36 tháng )_ Nhóm Pony

1. Phát triển thể chất – Đi có mang vật trên lưng. – Chạy thay đổi tốc độ nhanh – chậm theo hiệu lệnh của cô. – Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng – Bò, trườn qua vật...
Chương trình học lớp Nhà trẻ 01 ( 12 đến 24 tháng )_ Nhóm Puppy

Chương trình học lớp Nhà trẻ 01 ( 12 đến 24 tháng )_ Nhóm Puppy

1. Phát triển thể chất      a. Vận động cơ bản:  – Đi theo hướng thẳng, đi trong đường hẹp. – Bước qua vật cản. – Chạy đuổi theo cô, chạy theo đường ngoằn ngoèo. – Bò chui qua...