Tiết mục múa “Bé vui ngày tổng kết” – Lớp nhà trẻ – Lễ tổng kết năm học 2023 – 2024.